แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2567

 ตัวชี้วัด  ข้อมูล   แหล่งข้อมูล URL 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High-Potentiated Local Assessment: HPA)