นโยบายในการบริหาร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในปี 2554 ดังนี้

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

 • พัฒนาและปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าตรอกซอยให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
 • ปรับปรุงและขยายไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอและทั่วถึง
 • พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
 • ควบคุมการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวม
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในเขต เทศบาล
 • จัดระบบการจราจรการขนส่งและวางแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาล
 • จัดระเบียบและเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชุมชนย่อยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม

 • พัฒนาการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนและให้ความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนสายหลัก สายรองและสวนสาธารณะให้มีความร่มรื่นสวยงามโดยส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสำนึกในการสร้างความร่วมมือพัฒนาเมือง
 • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงสวนศรีโคตบูรให้เป็นสถานที่พักผ่อนและสวนสุขภาพ
 • รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น

นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อชนะความยากจน

 • พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน
 • ส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น
 • ปรับปรุงตลาดสดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีของประชาชนและเป็นการพัฒนารายได้ของเทศบาลอันที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่น
 • พัฒนาและก่อสร้างตลาดสดให้ได้มาตรฐานทั้งด้านการบริการความสะอาดและเก็บจัดเก็บอัตราค่าเช่าอย่างเป็นธรรม
 • จัดสร้างสถานธนานุบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
 • การสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนและแหล่งข่าวการจ้างงานให้ผู้ว่างงาน
 • ส่งเสริมพิจารณาเศรษฐกิจระดับชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพให้หลากหลาย ทั้งด้านเกษตรกรรมผลผลิตและธุรกิจต่าง ๆ
 • พัฒนาแหล่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 • ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 • สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 • พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้มีคุณภาพและให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน (เมื่อได้รับการถ่ายโอนตาม พ.ร.บ. การถ่ายโอนฯ)
 • พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
 • ส่งเสริมการจัดตั้งชุมชนย่อยการพัฒนา ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
 • ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
 • พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขให้เพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่
 • สนับสนุนและส่งเสริมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น
 • ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรประชาคมชุมชนและเมืองให้เข้มแข็ง
 • พัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันทางสังคมให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใส

 • พัฒนาการบริหารงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
 • พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ให้เพียงพอและทันสมัย
 • ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
 • ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น
 • พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
 • พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 • พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาทะเบียนราษฎรให้มีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการบริการ การบริการเป็นเลิศและ One Stop Service
 • พัฒนาการส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์ที่จะต้องมีขึ้นในอนาคตอย่างมีระบบ
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่นำมาพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)